30 اردیبهشت 1403
  30 اردیبهشت 1403

اهداف سازمانی

خانه روانشنان، مشاوران و حرف یاورانه با هدف ایجاد زمینه های مناسب آموزش و پژوهش های علمی در کنارخدمات رفاهی و فرهنگی لازم برای کلیه روانشناسان و دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در 54 رشته حرف یاورانه در 31 استان کشور و در پی آن در خارج مرزهای مهین عزیزمان با تحث پوشش قردادن همکاران و اساتید عزیز و نام آورمان عرصه این علم، زمینه را برای این بالندگی و اعتلای دانش و مهارت در راستای تحقق سواد سلامت روان و اصلاح سبک زندگی در میان عموم مردم این سرزمین پدید آورد.

اهداف اصلی